Lubimy takie widoki 🙂😁
#KubotaM115GX #KubotaL2501 #KubotaM5051N #koparkaKubotaKX019