KLAUZULA INFORMACYJNA – KORESPONDENCJA E-MAIL

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Techmlek Sp.j. Pałecznica Kolonia 11 c, 21-104 Niedźwiada
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją mailową;
 3. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji;
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Techmlek Sp.j. podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Techmlek Sp.j. podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji.
 5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a i f) na podstawie zgody, a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Techmlek Sp.j.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla którego korespondencja jest prowadzona; w zakresie w jakim administrator realizuje swoje prawnie uzasadnione cele, aż do czasu wyrażenia sprzeciwu. Czas ten może zostać wydłużony z uwagi z prowadzone postępowania (karne, cywilne, administracyjne);
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA – NEWSLETTER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Techmlek Sp.j. Pałecznica Kolonia 11 c, 21-104 Niedźwiada
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją e-mail w zakresie wysyłki newslettera;
 3. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak podania adresu e-mail uniemożliwia wykonanie usługi;
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na Techmlek Sp.j. Pałecznica Kolonia 11 c, 21-104 Niedźwiada; podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Techmlek Sp.j.
 5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – prowadzenia biura rzeczy znalezionych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, aż do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail; czas ten może zostać wydłużony z uwagi z prowadzone postępowania (karne, cywilne, administracyjne);
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu;
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

Z DNIA 27.09.2020

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”),

 TECHMLEK Spółka Jawna L.Mitura J.Drągowski

Pałecznica Kolonia 11c, 21-104 Niedźwiada

NIP: 714-18-15-268

REGON: 432331337

 (zwany dalej „Organizatorem”).

 1. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Konkurs jest prowadzony na profilu facebookowym Techmlek (zwanej dalej “Fanpage”).
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 10. Konkurs kierowany jest tylko i wyłącznie do mieszkańców z powiatów: Lubartów, Lublin, Puławy, Parczew, Radzyń, Biała Podlaska, Włodawa, Krasnystaw, Opole, Kraśnik, Świdnik, Łęczna, Radom, Zwoleń, Lipsko, Kozienice, Łuków, Ryki, Otwock, Garwolin, Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów, Chełm, Tomaszów Lubelski
 • 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano nagrody:

–  główną – dla 1 osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

– oraz nagrodą dodatkową, wyłonionej w sposób wskazany w §6.

 1. Główną nagrodą jest bezpłatna orka powierzchni 10 ha, zestawem maszyn (ciągnik, pług) wykonana przez Organizatora

2a.  Dodatkową nagrodą jest Gadżet Pack – Techmlek

 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu firmowym Techmlek.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu
 2. Konkurs trwa od dnia 27.09.2022 godz. 1.00 do 04.10. 2022 godz.23.59
 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. polubić post konkursowy
 3. napisać w komentarzu o chęci wykonania orki u siebie
 4. udostępnić post na swoim profilu
 5. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku na profilu Organizatora
 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium LOSOWANIA  Na Żywo,  spośród nadesłanych zgłoszeń.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 2 zwycięzców – nagroda główna i nagroda dodatkowa.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na profilu firmowym Organizatora.
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 8. imię i nazwisko
 9. adres korespondencyjny
 10. numer telefonu
 11. adres mailowy
 12. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 13. Główna Przyznana w Konkursie nagroda zostanie  z realizowana w uzgodnieniu z laureatem.
 14. Dodatkowa nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora jako przesyłka na adres wskazany przez Uczestnika.
 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do jego końca.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.