Regulamin konkursu Facebook
(Targi AgroPark Lublin 2024)

REGULAMIN KONKURSU NA TARGACH LUBLIN
Z DNIA 14.01.2024

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na TARGACH LUBLIN (zwanego dalej “Konkurs”), jest :
  a. TECHMLEK Spółka Jawna L. Mitura J. Drągowski
  Pałecznica Kolonia 11 c, 21-104 Niedźwiada
  NIP: 714-18-15-268
  REGON: 432331337
  (zwany dalej ORGANIZATOR )
  b.TARGI LUBLIN
  ul Dworcowa 11, 20-406 Lublin
  NIP:946-21-83-910
  REGON :431097230
   (zwany dalej „WSPÓŁORGANIZATOR”).
 2. Sponsorami nagrody są Organizator i Współorganizator
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest firma TECHMLEK.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs jest prowadzony w dniu 10.02.2024 w godz. 10-16
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje firma TECHMLEK.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, osoby fizyczne, osoby prawne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą pełnoletnią, fizyczną, osobą prawną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy firmy TECHMLEK i TARGI LUBLIN.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę:
  – główną – dla 1 osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6. w wysokości 4000 zł brutto pomniejszona o podatek wysokości 10 %. Obowiązek podatkowy przyjmuje na siebie organizator konkursu
 2. Nagroda główna przysługuje tylko przy zakupie maszyn rolniczych o wartości 50.000 zł brutto w siedzibach firmy TECHMLEK .
  Nagrodę można zrealizować
  – TECHMLEK Pałecznica Kolonia 11 C 21-104 Niedźwiada
  – oddziały
  Hrubieszów ul Zamojska 179 22-500 Hrubieszów
  Zwoleń Sycyna Kolonia 1 26-700 Zwoleń
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego
  na portalu Facebook, na profilu firmowym TECHMLEK.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
  rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent
  pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 6. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na osoby trzecie.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest ogłoszony w formie KONKURS (dalej: „post konkursowy “) na TARGACH LUBLIN i na portalu społecznościowym Facebook firmy TECHMLEK .
 2. Konkurs trwa w dniach 10.02.2024 w godz. 10.00 do 16.00
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10.02.2024 w godz. 16.00-17.00 podane do informacji ogólnej na TARGACH LUBLIN.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a. Wypełnić test na stoisku firmy TECHMLEK
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku na profilu firmy TECHMLEK

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji i na stoisku firmy TECHMLEK
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
  wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje firma TECHMLEK w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium LOSOWANIA, jeżeli uczestnicy uzyskają taką samą liczbę punktów
 4. Spośród uczestników firma TECHMLEK wyłoni 1 zwycięzcę– nagroda główna.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
  pośrednictwem wiadomości prywatnej, lub telefonu od firmy TECHMLEK w ciągu 3 dni
  roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu
  konkursowego na profilu firmowym firmy TECHMLEK.
 7. Warunkiem odebrania przez Uczestnika nagrody potwierdzenie swoich danych zawartych
  w formularzu zgłoszeniowym.
  a. imię i nazwisko
  b. adres korespondencyjny
  c. numer telefonu
  d. adres mailowy
 8. Brak potwierdzenia, o której mowa w pkt. 7 nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Nagroda główna w Konkursie zostanie przyznana i zrealizowana w uzgodnieniu z laureatem.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Firma TECHMLEK nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do
  korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Firma TECHMLEK zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz w szczególności uczestników, którzy:
  a) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami danych osób trzecich;
  b) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  c) tworzą fikcyjne dane
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez firmę TECHMLEK wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez firmę TECHMLEK tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
  usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności,
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują firmie TECHMLEK.
  Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w
  inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
  zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu,
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 3 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do jego końca.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby firmy TECHMLEK.